Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu FeelGoodFood.pl

I. Definicje

1. Formularz Rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

2. Formularz Zamówienia – formularz wypełniany przez Użytkownika przy dokonywaniu Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

3. Konto – zapis informatyczny, utworzony dla Użytkownika w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Użytkownika, w tym historię dokonanych przez niego Zamówień w ramach Serwisu.

4. Newsletter  informacje przesyłane przez Usługodawcę do Użytkowników w różnych, dowolnych terminach na adres poczty elektronicznej Użytkownika, dotyczące oferty i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, a także oferty handlowej partnerów Usługodawcy. 

5. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot (w chwili obecnej: DotPay) świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

6. Partner (Food Truck) – food truck, który oferuje możliwość składania Zamówień na posiłki i napoje poprzez Serwis, na podstawie odrębnych uzgodnień z Usługodawcą.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

8. Rejestracja – proces po zakończeniu którego Użytkownik uzyskuje Konto w Serwisie.

9. Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem feelgoodfood.pl, poprzez który Usługodawca świadczy Usługi.

10. System Płatności – system dostarczony przez Operatora Systemu Płatności, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje płatności na rzecz Partnera.

11. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w chwili zakończenia Rejestracji bądź z chwilą złożenia Zamówienia (w przypadku tych Użytkowników, którzy Konta nie posiadają).

12. Usługi — wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin, w szczególności: 

a. prezentacja oraz dostęp do bazy danych Food Trucków; 

b. utworzenie i prowadzenie Konta (w przypadku Użytkowników, którzy będą chcieli takie Konto założyć);

c. udostępnienie panelu do składania Zamówień;

d. otrzymywanie Newslettera.

13. Usługodawca – Prodito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-684), ul. Klaudyny 30/6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421430, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 118-208-48-29, REGON 146134167. 

14. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Zamówienie – czynność dokonana w Serwisie polegająca na wyborze określonego posiłku lub napoju z oferty wybranego przez Użytkownika Partnera, zakończona zapłatą za pośrednictwem Systemu Płatności.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności:

a. zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;

b. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług; 

c. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;

d. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy, którzy utworzą i posiadają Konto w Serwisie bądź tacy, którzy takiego Konta nie założą (w takim przypadku, Usługi na rzecz takiego Użytkownika są świadczone na zasadzie jednorazowości). Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a następnie do jego akceptacji w trakcie procesu Rejestracji (w przypadku Użytkowników, którzy chcą posiadać Konto) bądź w trakcie składania Zamówienia (w przypadku Użytkowników, którzy Konta nie posiadają). 

3. Dla korzystania z Serwisu wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

III. Rozpoczęcie świadczenia Usług. Rejestracja i Konto. 

1. Rejestracja Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.

2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik winien:

a. poprawnie uzupełnić Formularz Rejestracyjny umieszczony w Serwisie (podając wszelkie niezbędne do tego dane osobowe), 

b. za pomocą stosownych funkcjonalności zaakceptować Regulamin, oraz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług, 

Po wypełnieniu oraz wysłaniu Formularza Rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie jest równoznaczne z zakończeniem procesu Rejestracji i utworzeniem Konta w Serwisie.

3. W toku Rejestracji Użytkownik może (choć nie musi) również wyrazić zgodę na (i) przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przesyłania Newslettera oraz (ii) wysyłanie Newslettera drogą elektroniczną.  

4. Użytkownik wysyłając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:

a. jest uprawniony do zawarcia Umowy;

b. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracyjnego, a co za tym idzie: podanie wymaganych w nim danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia Usług.

6. Usługodawca może w każdej chwili usunąć Konto, jeśli powziął uzasadnione i wiarygodne informacje, że Użytkownik działał niezgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O usunięciu  Konta Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą mailową w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu usunięcia Konta.

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora (adres e-mail) i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

8. Uczestnik, który przystąpi do korzystania z Usług bez dokonywania Rejestracji, w toku składania Zamówienia, będzie zobowiązany do zaakceptowania, za pośrednictwem stosownej funkcjonalności, Regulaminu, a także podania odpowiednich danych osobowych. Ustępy 3 i 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

9. Użytkownik, który zawarł Umowę poprzez założenie Konta, może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku, winien złożyć stosowne oświadczenie woli na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

IV. Warunki świadczenia Usług 

IV.I Składanie Zamówień

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, za pośrednictwem Formularza Zamówienia, złożenie Zamówienia na posiłki lub napoje, oferowane przez wybranego przez Użytkownika Partnera.

2. Usługodawca dba o to, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Partnerów oraz oferowanych przez nich posiłków i napojów były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli okaże się, że informacje te są nieprawdziwe, gdyż podawane są one w całości przez Partnera.

3. Stronami umów o dostawę posiłków oraz napojów są: Użytkownik oraz wybrany przez niego Partner.

4. Zapłata za Zamówienie może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez dokonanie płatności poprzez System Płatności i uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia Użytkownika stosownego komunikatu oraz poprzez przesłanie stosownej informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.  W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma pozytywną odpowiedź z Systemu Płatności, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Partnera, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową na adres info@feelgoodfood.pl; w takim przypadku Spółka tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego, poinformuje Użytkownika o dalszych krokach. 

5. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przekazuje stosowną informację za pośrednictwem Systemu wybranemu przez Użytkownika Partnerowi, o czym Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy lub poprzez SMS. W razie braku możliwości przekazania Partnerowi informacji o złożeniu Zamówienia, Zamówienie uważane jest za niezłożone, o czym Użytkownik zostanie natychmiastowo poinformowany w sposób przewidziany w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku Usługodawca w ciągu 72h zwróci Użytkownikowi środki pobrane na opłacenie Zamówienia na rachunek bankowy, z którego zostały one pobrane w celu realizacji płatności za pośrednictwem Systemu Płatności. 

6. Partner może odrzucić Zamówienie, jeśli nie jest go w stanie zrealizować. W razie odrzucenia zamówienia przez Partnera Użytkownik otrzymuje stosowną informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez Partnera, płatność za Zamówienie jest zwracana na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano płatności za pośrednictwem Systemu Płatności, w terminie 72h od daty odrzucenia Zamówienia. 

7. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia do wybranego Partnera, wyłącznym odpowiedzialnym za prawidłowe zrealizowanie Zamówienia jest Partner. Jednocześnie, Usługodawca ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za brak bądź błędną realizację Zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w Formularzu Zamówienia.

8. Wycofanie bądź odstąpienie od złożonego Zamówienia nie jest możliwe. 

9. Zmiana treści złożonego Zamówienia nie jest możliwa.

10. Usługodawca nie jest stroną Zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji Zamówienia. Partner ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

IV.II Płatności 

1. Użytkownik może dokonać zapłaty za Zamówienie tylko i wyłącznie poprzez System Płatności, w chwili składania Zamówienia w Serwisie.

2. Wszystkie ceny posiłków i napojów podane w Serwisie zawierają podatek od towarów i usług. Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać tylko wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym sposobem płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę nadużycia w tym zakresie  zostaną poinformowane stosowne organów ścigania.

3. Płatność odbywa się poprzez udostępniony, po wypełnianiu Formularza Zamówienia, formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są przekazywane do Operatora  Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności.

4. W celu dokonania płatności za Zamówienie Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami przez niego określonymi; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

5. Wszystkie płatności  realizowane są w zgodzie z ustalonymi przez Operatora Systemu Płatności  zasadami, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

6. Operator Systemu Płatności ma prawo do odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. 

7. Operator Systemu Płatności, Usługodawca ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, Partnera lub Operatora Systemu Płatności.

8. Usługodawca oferuje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w Serwisie. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie informacją zamieszczoną na fanpage’u Serwisu w portal Facebook®, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/fgf.feelgoodfood bądź na podstronie Serwisu określającej zasady danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane. Użytkownik, któremu przyznano kody, zobowiązuje się nie dokonywać zbycia, darowania ani jakiegokolwiek innego rozporządzenia przyznanym kodem rabatowym na rzecz innego podmiotu; jeśli do naruszenia tego zobowiązania dojdzie, kody rabatowe nie będą honorowane. Szczegółowe zasady otrzymywania oraz wykorzystania kodów rabatowych będą przekazywane do Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz środków komunikacji elektronicznej w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie takich informacji.

V. Prawa i Obowiązki Użytkowników i Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z warunkami Regulaminu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 

a. Czasowego wstrzymania świadczenia Usług bez podania przyczyny.

b. Wstrzymania świadczenia Usług oraz usunięcia Konta w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy z winy Użytkownika świadczenie Usług na jego rzecz jest niemożliwe.

3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w Serwisie w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

4. Zakazane jest kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku.

5. Ponadto, Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności:

a. Za szkody powstałe na skutek zaprzestania bądź wstrzymania świadczenia Usług lub usunięcia Konta z Serwisu, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

b. Za szkody powstałe w związku lub w wyniku wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie.

c. Za szkody powstałe w wyniku  korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie loginu i hasła do Konta czy ujawnianie danych osobowych.

VI. Polityka Prywatności Serwisu

1. Informacje ogólne.

a. Operatorem Serwisu jest Prodito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-684), ul. Klaudyny 30/6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421430, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 118-208-48-29, REGON 146134167 

b. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

i. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu Rejestracji  oraz Formularzu Zamówienia informacje.

ii. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

iii. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego współpracującego z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy o współpracy. 

2. Informacje w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia.

a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

c. Dane w Formularzach udostępniane są Partnerowi w celu realizacji Zamówienia bądź rozpatrzenia reklamacji. Dane w Fomularzach mogą również służyć wysyłaniu Newslettera, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. 

d. Dane podane w Formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Usługodawcę  w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

e. Dane podane w Formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego Formularza, np. w celu dokonania Zamówienia.

3. Informacja o plikach cookies.

a. Serwis korzysta z plików cookies.

b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

i. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

ii. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

iii. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz Partnerów.

i. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

j. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

k. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

a. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

b. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

i. czas nadejścia zapytania,

ii. czas wysłania odpowiedzi,

iii. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

iv. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

v. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

vi. informacje o przeglądarce użytkownika,

vii. Informacje o adresie IP.

c. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.

d. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

a. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

i. Internet Explorer

ii. Chrome

iii. Safari

iv. Firefox

v. Opera

vi. Android

vii. Safari (iOS)

viii. Windows Phone

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli Prodito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-684), ul. Klaudyny 30/6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421430, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 118-208-48-29, REGON 146134167.

2. Zakres danych przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

3. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu realizowania realizacji Zamówień, obsługi reklamacji. .

4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania tej informacji.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia z Serwisu.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z Serwisu, w tym: składania Zamówień. 

7. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Administrator powierza przetwarzanie danych Partnerowi oraz Operatorowi Systemu Płatności, w celu niezbędnym do świadczenia Usług (w tym: do realizacji reklamacji), na podstawie odrębnych uzgodnień zawartych pomiędzy tymi podmiotami w formie pisemnej. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty będzie miało charakter incydentalny. 

VIII. Newsletter

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o ofercie Partnerów i innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą, promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Usługodawcę treści drogą elektroniczną osobom, które wyraziły na to zgodę.

2. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik, do Formularza Rejestracji bądź podczas składania Zamówienia (w sytuacji, gdy Zamówienie składane jest przez osobę, która nie posiada Konta w Serwisie) i wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera. 

3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

4. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

IX. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w kwestiach dotyczących Usług oraz Serwisu, a także związanych z realizacją Zamówienia przez Partnera (przy czym w tym zakresie Usługodawca będzie współdziałać z Partnerem i nie odpowiada za sposób, w jaki Partner rozpatrzy te reklamacje; odpowiedź na taką reklamację może być przesłana bezpośrednio przez Partnera).

2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@feelgoodfood.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.

3. Aby reklamacja została uznana za prawidłowo złożoną Użytkownik musi zawrzeć w niej następujące informacje:

a. Adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika,

b. Przedmiot reklamacji (w przypadku reklamacji związanych z realizacją Zamówienia: w szczególności podanie daty złożenia Zamówienia, wskazanie Partnera, któremu złożono Zamówienie oraz przedmiotu Zamówienia).

c. Okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Usługodawca bądź Partner (w przypadku reklamacji dotyczących realizacji Zamówienia) rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. Usługodawca nie odpowiada za opieszałość bądź inne zaniedbania związane z rozpatrywaniem reklamacji, zaistniałe po stronie Partnera. 

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2016r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usług, w tym do usunięcia Konta z Serwisu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory związane z Regulaminem będzie rozstrzygać sąd właściwości ogólnej. 

_____________________________________________________________________

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz ze wzorem odstąpienia do Umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej użytkowania Serwisu www.feelgoodfood.pl („Umowa”) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Prodito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-684), ul. Klaudyny 30/6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421430, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 118-208-48-29, REGON 146134167, info@feelgoodfood.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, wg wzoru przedstawionego poniżej). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

Umowa po odstąpieniu od niej traktowana będzie, jakby nie doszło do jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator usunie Państwa dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie. Odstąpienie od Umowy uniemożliwia posiadanie Konta w Serwisie. 

Wzór odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:  Prodito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-684), ul. Klaudyny 30/6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421430, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 118-208-48-29, REGON 146134167, info@feelgoodfood.pl

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej użytkowania Serwisu.

– Data zawarcia Umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta:

– Adres konsumenta:

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data: